1. CINETONE®: Images

This book is about diagnosing the city. For that it is considered and approached as an ecosystem, like that of a forest. With the framework and tools of Cinetone® gives perspectives on how images of city and society can be found, noted and studied. A mix of science, art impressions and practical insights. Discovery and diagnosis is central.

John Atkinson Grimshaw painted the city tones in many forms, finesses and colors. His impressionistic cityscapes are a true inspiration in how city spheres, perspectives and contexts can be found and fixed. I am inspired by this image because it is so direct and honest. Creating the image and finding the tone is our starting point. Knowing were you are is part of and conditional for navigation. Images help in orientation, like in this painting. You know where you are. Maybe this book is a collection of images, like this. Not so full of craftsmanship and artistically superb as this image, but be of support at least. In each of the images I carry the inspiration of Grimshaw with me.

Grimshaw, J.A. (1875) Liverpool Docks From Wapping Wharf. Philadelphia Museum of Art, Philadelphia.

Cinetone® is a framework with methods and tools developed to help diagnose the state of a living community. It focuses on finding the tone of the city, through measurement, dialogue, co-creation and presentation. It is based on and inspired by methods and techniques for analysing forest ecosystems. The assumption is that the forest ecosystem and the urban ecosystem have much in common in the functioning and operation of their systems. This is a relatively new approach.

The approach in the framework, as is the case with forests, is aimed at making a diagnosis, without disrupting the system. The ability to identify the authentic, unique and genetic components and indicators present in the city, is the starting point. The existing relationships are fully respected and not moulded by measurement. There is no intervention in the system, so there is no disturbance of disruption. High accuracy of diagnosis and real-time measurement are key.

Raamwerk

De naam is afgeleid van het acroniem van CIvitasNaturalisEcosystemicTONE. Vertaald betekent dit de ecosystemische toon van de natuurlijke stad. Deze stad luistert naar de naam Fort Auvergne. Het is een stad volledig in balans: mens, samenleving en natuur leven in harmonie en zijn optimaal op elkaar afgestemd.

Het raamwerk komt voort uit de wijze waarop de staat van natuurlijke bosecosystemen worden geduid. Bossen behoren tot de meest complexe ecosystemen op aarde en bieden veel houvast voor een holistische, silvologische en integrale aanpak van maatschappelijke vraagstukken en de rol van organisaties daarbinnen.

Het kent een taal waarbij de levensgemeenschap (regio stad of buurt) als één systeem (holistische en integraal) wordt beschouwd inclusief al haar organisaties (ingedeeld naar soorten families), relaties en interacties, rollen, drivers, processen en factoren, zowel biotisch als abiotisch.

De grammatica van de taal is vastgelegd in de codex Ecosystem City®. Het schaakbord dient als canvas. De aanpak kent altijd de  basisgrootheden populatie (aantallen), massa (gewicht) en structuur (geometrie en architectuur) en de combinaties hiervan. Integraliteit en transdisciplinariteit zijn belangrijke uitgangspunten:

“A segmented public administration has to a large extent created segmented reforms, underlining the implicit need for less segmentation and fragmentation in the governance of public issues.” – Walter Kickert (2007)

Onderzoek en Analyse

Cinetone™ maakt het mogelijk op diverse manieren tot analyse te komen. Er is het instrument van het diepte-interview of een set hiervan, de kwantitatieve survey met statistische analyses, voor groepen of teams is er de mogelijkheid met een set kaarten, stenen of online gezamenlijk de diagnose uit te voeren.

Het vertrekpunt is telkens vraagstuk, thema of kwestie, dat aangepakt of opgelost dient te worden. De publieke waarde, die moet worden behouden, hersteld of gecreëerd dient te worden, staat centraal. De diagnose richt zich op de omstandigheden in het verleden en heden binnen en in de directe omgeving van (het ecosysteem) van de levensgemeenschap, die bepalend zijn voor de status quo.

Instrumenten

Voor dialoog en analyse wordt ondermeer gebruikt gemaakt van een basisset van LEGO®-stenen. Het biedt optimale ‘creaties’ die in groepen kunnen worden gedeeld en begrepen. Stichting Civitas Naturalis beschikt over een eigen zorgvuldig samengestelde collectie van stenen met kleuren en tekens, die bij de diagnose in verschillende fasen kunnen worden gebruikt.

Voor onderzoek en analyse beschikt Civitas Naturalis tevens over het programmaMAXQDA Pro, voor zowel kwalitatief als mixed methods onderzoek. Van teksten tot beelden en audio/video files, websites, tweets, gerichte groepsdiscussie, resultaten van kwalitatieve of kwantitatieve surveys kunnen ermee worden geanalyseerd via Grounded Theory of met behulp van statistische analyses.

Registratie

* CINETONE® is geregistreerd (nr. 1444007) door ir. Jack P. Kruf, voorzitter Stichting Civitas Naturalis, als handelsmerk bij het Benelux Bureau voor Intellectueel Eigendom, waarbij het gebruik van de term is gekoppeld aan het resultaat van de analyse in grafische vorm of presentatie.

Ecosystem City® Codex is hier geregistreerd bij het i-Depot (nr.118109) en als handelsmerk (nr. 1397978) met als omschrijving: “Considering the city as an ecosystem can create a holistic perspective on city life, its environment and its governance as a whole. Applying laws of the forest to the city can share new light on public governance diagnosis.” Ω


Bibliografie

Kickert, Walter (ed.) (2007) The Study of Public Management in Europe and the US. London & New York: Routledge, Taylor and Francis Group.

Kruf, Jack, Simon Grima, Murat Kizilkaya, Jonathan Spiteri, Wouter Slob and John O’Dea (2019) The PRIMO FORTE Framework for Good Governance in Public, Private and Civic Organisations: An Analysis on Small EU States. European Research Studies Journal, Volume XXII, Issue 4, 15-34, 2019 DOI: 10.35808/ersj/1494

Geplaatst op Categorieën Essay

Measurement triangle

Which methods and techniques are available to measure and diagnose the state of a citizen community, a city or a natural ecosystem.

There is rich variety available on the market: surveys and indexes, commercially or non-profit driven, business, governmental or civil society oriented, policy or science-driven.

The general impression considering this variety is that the landscape of starting points is rich but also wide and at the same time segmented and fragmented.

Considering methods for ecosystems in any form, that of the forest in particular as one of the most complex natural ecosystems, can be helpful. Oldeman (1990) developed an approach from his knowledge of the highly complex tropical rainforests.

The methods from the forest, from the science of silvology, a term professor Oldeman coined, are relatively unknown and are hardly transposed into the world of public governance and administration. As a city manager and a forest ecology engineer I know this by experience. These are complete separate scientific worlds. Is there something to it to bring them closer or even connect them?

Assuming that the laws of nature rule everywhere and therefor also for cities, communities and organisation, it is fair to consider that forest research methods and techniques could contain interesting content for city diagnosis.

The highlighting of the basic measurement triangle can be a first step in making connections.

If the organisations in the city are considered as the living components – compared with the organisms in a forest – we can follow the lessons in measurement of extensive and decennia long studies of forest ecosystems. Oldeman et al. (1990) states that “the basic criteria used in model building of all kinds seem to be only three… In essence, one can measure only three characteristics and continue with advanced (cross) ratios from there”:

  • Population: presence, numbers, quantity, population.
  • Production: weight, dosage, biomass (literally) and importance, power and influence (figuratively).
  • Architecture: structures, forms, shapes.

Eagle view by remote sensing and field view in forests have always been a good marriage, Combining both views have inspired many scientists for advanced accuracy and balanced diagnosis by the combination of top-down geographical and statistical measurement with more perceptional bottom-up findings from the street.

Bibliography 

Oldeman, R.A.A. (1990) Forests: Elements of Silvology. Berlin Heidelberg: Springer-Verlag.

Oldeman, R., Schmidt, P. and Arnolds, E. (1990) Forest components. Wageningen: Wageningen Agricultural University Papers, ISSN0169-345X; 90-6, 111 pp.  https://edepot.wur.nl/282842.

Regio Transect

CINETONE™ maakt gebruik van technieken die onder meer ontwikkeld zijn in de bosecologie en silvologie (lees: boskunde). Dit om tot een integrale en holistische diagnose te komen. Immers het systeem staat centraal. Bij toepassing ervan op de samenleving worden om de betreffende krachtenvelden analyseert in de bredere context van het publieke domein.

Een voorbeeld is dit transect van een concrete regio in Nederland, bezien vanuit het specifieke perspectief van de positie inzake logistiek en infrastructuur binnen de economische ontwikkeling van de betreffende regio in Europees verband.

Regio Transect © CINETONE™

De invloeden en posities van overheid, bedrijfsleven, wetenschap en onderwijs en hun instellingen op deze ontwikkeling zijn in een interactieve sessie van 1,5 uur met 4 opinieleiders bepaald. Het maakt in één oogopslag duidelijk waar de dominante spelers zitten.

Vanwege bescherming van de opdrachtgever worden geen nadere details verstrekt. Het handelt hier om de feitelijke werking van de zogenaamde quadruple helix. Beschouw deze afbeelding als een artistiek resultaat van dialoog en diagnose. Het diende voor de regio om nadere besluiten voor te bereiden.

Studie naar ‘Resilience’

Stichting Civitas Naturalis bevordert het denken én handelen vanuit integrale en holistische principes van publieke sturing. Kennis over en inzicht in het begrip ‘resilience’ – van organismen en levende systemen – is daarbij essentieel.

Het begrip wordt volgens de stichting gebruikt in de context ‘resilience van wat voor wat’, bijvoorbeeld ‘resilience van de samenleving voor klimaatverandering’ of ‘resilience van de individuele mens voor Covid-19’. Het verbindt organisme met de context van zijn omgeving. In die zin is het een wezenskenmerk van elk ecosysteem.

Resilience is het vermogen van een organisme om na stress te herstellen in de oorspronkelijke toestand.

De stichting presenteert enkele grafische impressies om het wezen van ‘resilience’ te duiden. 15% van de opbrengst van deze werken komt de stichting ten goede. Deze twee werken gaan over de stad als organisme, als ecosysteem.

A Resilient City. ©Jack Kruf, 2021
A Not Resilient City. ©Jack Kruf, 2021

 

Geplaatst op Categorieën News

12 Principes van Goede Besturing

De Raad van Europa heeft 12 principes voor goede besturing vastgesteld. Zij dienen als uitgangspunten, randvoorwaarden en richtlijnen bij het effectief handelen in publieke zaken. Het is een nobele set en een aansporing voor elk bestuur en elke organisatie. Het is spannend om te weten waar mechanismen van bijsturing zitten en hoe deze werken, indien niet voldaan wordt aan één of meer van de principes:

  1. Participatie, Vertegenwoordiging, Eerlijk verloop van Verkiezingen.
  2. Responsiviteit.
  3. Efficiëntie en Doeltreffendheid.
  4. Openheid en doorzichtigheid.
  5. Rechtsstaat.
  6. Ethisch gedrag.
  7. Bekwaamheid en capaciteit.
  8. Innovatie en openheid voor verandering.
  9. Duurzaamheid en oriëntatie op lange termijn.
  10. Gezond financieel beheer.
  11. Mensenrechten, culturele diversiteit en sociale cohesie.
  12. Verantwoordingsplicht.

De overlevering leert ons dat hiervoor een hoog organiserend vermogen nodig is van de bestuurders en managers die de principes geacht worden te hanteren. Siena werd in de veertiende eeuw – toen een staat, geen stad – erg goed geleid. Persoonlijke kwaliteiten dus. Anders gezegd: Siena kwam tot bloei omdat er goede bestuurders zaten.

Wat was hun geheim, wat hun competenties? Een addendum bij deze principes inzake de noodzakelijke competenties is eigenlijk gewenst. Wij weten: zonder goede mensen, geen succes.

Afbeelding: Lorenzetti, A. (1339) The Effects of Good Government. Siena, Sala dei Nove.